Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Jozua 24:15

Een korte samenvatting van de bijbel

Het woord “Bijbel” is afgeleid van het Latijnse woord “Biblia” hetgeen betekent: Boek. Meervoud: “Ta Biblia” = boeken. De bijbel is een verzameling van verschillende schrijvers, profeten, koningen, staatslieden, geneesheren, vissers, tollenaars, veehouders en schriftgeleerden. De bijbel is dus wel door mensen geschreven maar is geen menselijk product. 2 Petrus 1:21 “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”. M.a.w. de schrijvers van de bijbel hebben de woorden niet zelf bedacht maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Wij aanvaarden daarom de bijbel als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van God’s wil.

 

Het oude en het nieuwe testament bevatten samen 66 boeken, 39 in het oude en 27 in het nieuwe testament. In de originele vertaling(Statenvertaling) hebben de boeken van het oude testament samen 929 hoofdstukken en het nieuwe testament 260. De boeken van het oude testament werden oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws op perkamenten rollen. Later werden ze vertaald in het Grieks in opdracht van Alexander de grote. Deze vertaling werd verricht door zeventig geleerde Joden onder leiding van Ptolemeüs Fhiladelpus in het jaar 285 v. Christus. Deze vertaling kreeg de titel “Septuagint”, dat is de vertaling van de zeventig.

 

Het nieuwe testament werd oorspronkelijk geschreven in het Grieks met uitzondering van het boek Mattheüs, dat later in het Grieks werd vertaald. De vijf boeken van Mozes: Genenis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium werden ongeveer 1600 jaar voor Christus geschreven, het nieuwe testament ongeveer 55-90 na Christus. De bijbel is wel door mensen geschreven maar hij is God’s gedachte uitgedrukt in woorden van mensen. 2 Timotheüs 3:16 “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid”.

 

De bijbel zegt dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Heilige Geest. 2 Petrus 1:21, 2 Samuël 23:2, Jeremia 1:1-9, Jona 3:1, Amos 7:13-15, Hebreeën 1:1, Jesaja 6:8. De stem van God werd gehoord door de profeten die Hij had aangewezen om een speciaal werk te doen en een speciale boodschap uit te dragen. God legde hen Zijn boodschap in de mond die zij moesten verkondigen.

 

Wat wil en verlangt God van ieder mens? 1 Timotheüs 2: 3,4 “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen”. De wetenschap van het kruis is de wetenschap boven alle wetenschappen. De wetenschap van het kruis is de hoogste studie waarmee de mens zich kan bezighouden. Het is de wetenscha die bestudeert wordt door de engelen. Het is de wetenschap die de aandacht van onze Here Jezus Christus in beslag neemt, waarvoor Hij Zijn leven heeft gegeven. Wie met een oprecht en ontvankelijk hart God’s woord bestudeert en probeert de waarheid te begrijpen zal in aanraking komen met Hem, die gezegd heeft: Johannes 14:6 “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.

 

Wat was één van de redenenen waarom Christus naar deze wereld kwam? Johannes 18:37 “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem”. Om God compleet te openbaren was Iemand nodig die in volmaakte verhouding met Hem stond, en die Persoon is Jezus. Johannes 1:18 “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”. Christus kwam uit de wereld van Licht en sprak nieuwe en levengevende woorden. Alles wat de mens over God hoeft te weten of kan weten, is geopenbaard in het leven en karakter van Jezus. In Jezus Christus heeft God Zijn beslissend woord gesproken.